MARINE råvarer HAr MANGE BRUKSOMRÅDER

Verdens befolkning vokser raskt, og behovet for mat og råvarer øker tilsvarende. Utfordringene vi står overfor knyttet til klima, befolkningsvekst, matforsyning, råvaretilgang, natur og økosystem krever at vi raskt erstatter ikke-bærekraftige råvarer og produksjonsmetoder med fornybare råvarer og sirkulære verdikjeder. Havet er en rik kilde til bærekraftige ressurser, og potensialet og bruksområdene til disse er mange:

Naturlig omega-3, marine proteiner, mineraler, kollagen, fucoidan og alginat er alle eksempler på bærekraftige og fornybare ingredienser havet kan tilby næringsmiddelindustrien.

Marine råvarer er rike på proteiner, omega-3 fettsyrer, vitaminer og mineraler. Fremover må vi høste mer mat på en mer bærekraftig måte fra havene våre.

Omega-3, proteiner og mineraler fra marine råvarer er viktige og høyverdige kilder til sunn næring og god helse hos dyr.

Fra marine råvarer kan vi utvinne mange, ulike bioaktive forbindelser som bioplast, tekstilfibre, lær og bindemidler.

Fiskeslam, alger og organiske rester kan komposteres og brukes som bærekraftig gjødsel eller jordforbedringsmiddel i landbruket.

Marint råstoff kan fermenteres eller omdannes til biogass gjennom anaerob nedbrytning. Biogassen blir slik en bærekraftig og fornybar energikilde.

Rest-råstoff fra fisk kan omdannes og oppsirkuleres til høyverdig biomasse, som fiskemel og fiskeolje. Ved å utnytte alt biologisk avfall 100 % skapes nye verdier og vi får en mer sirkulær verdikjede med et lavere klimaavtrykk.

Vårt ansvar

I Norge har vi havet og en artsrik kystlinje. Nutrimar ble grunnlagt for å skape ei mer bærekraftig havnæring og i oppdraget forplikter vi oss til den tredelte bunnlinjen.

KLIMA: Gjennom en forskningsdrevet produksjon tilbyr vi rene og næringsrike marine ingredienser. Forvaltning og foredling av ressursene vi høster skjer med et langt perspektiv på natur, klima, matproduksjon og helse.

SAMFUNN: Vi tilbyr tilgang til og kunnskap om etablerte og nye bruksområder for marine råvarer. Av disse forplikter vi oss til å produsere trygge, essensielle næringsstoffer av høy kvalitet til det beste for helse og velferd hos dyr og mennesker.

ØKONOMI: Vi skal ha en fremtidsrettet og gjennomtenkt produksjon. Foredlingen skjer der råstoffet er, og stimulerer til nye og lokale arbeids-plasser. Sammen med lokalsamfunnene bidrar vi til bedre beredskap knyttet til matforsyning.

FNs bærekraftsmål